Monday, August 23, 2010

Human 人

為甚麼會95答8.
爸爸問女兒: 妳媽媽在那?
女兒: 媽媽在晒衣服.
爸爸: 那妳媽媽在那裡?
女兒: .......
------------------------
大家都為了省時間: 這是NLP
------------------
不然就是這樣
爸爸: 你媽媽在那裡?
女兒: 在天台.
爸爸: 在做甚麼?
女兒: 在晒衣.

No comments: